Foto: By HenkvD (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Kwaliteiten beschermen, benutten en uitdragen in de Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), een uniek militair, landschappelijk en waterstaatkundig erfgoed. De gemeente hecht grote waarde aan het versterken van de NHW, onder andere met het oog op de nominatie voor UNESCO Werelderfgoed (als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam) en de ruimtelijke en economische kansen die daaruit voortvloeien.

 

Sinds november 2017 maakt de gemeente Stichtse Vecht deel uit van het ‘Pact van Ruigenhoek’. Hierin zijn de ambities van de provincie Utrecht, gemeenten en terreinbeheerders op het gebied van water, bescherming, recreatieve benutting, marketing & toerisme en ontwikkeling duurzaam gebruik vastgelegd.

 

Om de unieke kwaliteiten van de NHW te beschermen, benutten en uit te dragen, is vanuit Bureau BUITEN een plan van aanpak opgesteld met als doel zowel beleidsmatige als organisatorische inbedding van de NHW. Aan de hand van een zorgvuldig proces is een plan opgesteld met concrete acties, waarin prioritering is aangebracht. Zowel de interne (beleids)medewerkers van verschillende beleidsvelden, als belangrijke externe actoren zijn betrokken in het proces.