Foto: Digital Globe Bing

Bouwen aan de toekomst van ’s-Graveland en Spaanse Polder gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam gaat het bestemmingsplan ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder actualiseren en wilde graag een onafhankelijke analyse laten uitvoeren of m.n. het concept-voorontwerp bestemmingsplan voldoende complementair is aan de Kadernota Economie, of dat ze elkaar tegenspreken. Voor de polders loopt een revitaliseringsproces, op basis van de revitaliseringsvisie uit 2012 die zich met name richtte op ruimtelijke kwaliteit. Nu de economie aantrekt en verandering ervan in een stroomversnelling terecht komt dient, moet meer worden ingestoken op economische versterking.  Thema’s als innovatie, duurzaamheid en circulaire economie werden onvoldoende belicht en zijn meegenomen in een toekomstvisie voor het gebied.

 

Naast de inhoudelijke beleidsanalyse, speelt de menselijke component – de werkwijze van de organisatie – een essentiële rol. Een intern proces is ingezet om te komen tot een efficiënte werkorganisatie voor werkbare resultaten. Samen met alle betrokken medewerkers van verschillende beleidsafdelingen is onderzocht hoe men met het beleid wil en kan werken en hoe dit vervolgens het beste kan worden vormgegeven. Een noodzakelijke (tussen)stap in het proces, met als resultaat een eenduidig optreden van de gemeente richting ondernemers, passend bij het huidige economische discours. Tevens zijn aanbevelingen gegeven om het externe vervolgproces vorm te geven: wat is er voor nodig om het perspectief voor het gebied in 2025 realiteit te worden, welke rollen ziet de gemeente daarin voor zichzelf en wat vraagt het van anderen? (evt. weg wanneer te lang)

Deze opdracht is uitgevoerd vanuit Bureau BUITEN